My first 419 scam mail as Gaeilge

Dublin Internetional Airport - baggage reclaim...
Image via Wikipedia

I got this in my inbox yesterday from a .fr email address. It’s my 1st ever 419 scam mail as Gaeilge! The ‘419’ is the Nigerian variation on the old Spanish Prisoner scam. I had to use google translate to get the detail as my own Gaeilge tends more towards the spoken than the written. Though I twigged from the off that it was a scam mail. It was entitled “Sócmhainní Neamhéilithe”

and goes on to say

“Tá mé ag dul i dteagmháil leat i leith ar ár gcliant go déanach, ina náisiúnach de do thír féin agus leis na hinfheistíochtaí a rinne sé le banc infheistíochta.

Ar an 20 Samhain 2003, i dtaisce ar ár gcliant suim na Ceithre milliúin Dollar na Stát Aontaithe faoi bainistíocht punainne ár banc infheistíochta le haghaidh 4 Blianta agus an éarlais a aibiú ar an 20 Samhain, 2007 le níos mó ná 98%, a méideanna le fás iomlán de Seven milliúin naoi gcéad agus is Fiche ar an Mhíle Dollar na Stát Aontaithe. Cistí seo ós rud é go bhfuil a aibiú agus an rolla-os a chionn ar na cistí a bhfuil feidhm freisin

Ár gcliant a fuair bás i mí na Nollag 2007 ag an aois de 81 ag an am a bhí sé ag tabhairt chun críche na nósanna imeachta colscaradh a 4 deich mbliana’s pósadh fada. Níor luaigh ár gcliant a neasghaol nó do thairbhí a eastáit ollmhóra toisc go raibh sé ina bhfuil dílleachta agus aon pháistí agus gach iarracht a aimsiú agus a dteaghlaigh a bheith nár éirigh leo.

An chúis is mó de theagmháil a bhfuil tú chun tú a bheith i mar chomharba nó neasghaol ar an eastát ollmhór ar ár gcliant go déanach. Tá mé ag ráthú leat go mbeadh sé seo a bheith déanta faoi shocrú dlisteanach más féidir liom do chuid comhoibriú agus rúndacht daingean.

Má fhaigheann tú féin in ann a bheith ag obair leis dom ar seo, a fháil ar ais leis chugamsa le haghaidh tuilleadh sonraí a fháil ar conas dul ar aghaidh le: Do Ainm agus Seoladh an iomlán, Do Áit agus Dáta Breithe, Do shonraí teileafóin Príobháideacha agus gairm chuig: gbafaso@aim.com do thoil, más rud é nach bhfuil suim agat sa togra seo cineálta ríomhphoist seo a scriosadh, agus ní bheidh dul i dteagmháil leat mé arís mar gheall ar an nádúr íogair den phróiseas seo.

Ag feitheamh le do fhreagra práinneach.

E. Laurent”

Google translates this as

“I am contacting you in respect to our late client, a national of your country and the investments he has made an investment bank.

On November 20, 2003, our client deposited the sum of four million U.S. Dollars under our bank investment portfolio management for four years and the deposit matured on November 20, 2007 with more than 98%, which amounts to overall growth of nine percent and millions Seven Twenty Mile U.S. Dollar. These funds have since matured and the roll-over of funds which also

Our client who died in December 2007 at the age of 81 at the time it was finalizing the divorce procedures’s four decade long marriage. Our client did not mention a close relative or beneficiary of vast estates because he was an orphan and has no children and strive to find and their families to be unsuccessful.

The main reason of contacting you to invite you to participate in as a successor or close the vast estate of our late client. I guarantee you that this would be done under a legitimate if I can fix your cooperation and strict confidentiality.

If you are able to work with me on this, get back with me for more details on how to proceed with: Your full Name and Address, Your Place and date of birth, your phone data Private and profession to: gbafaso@aim.com please, if you are not interested in this proposal kindly delete this email, and will not contact you again because of the sensitive nature of this process.

Awaiting your urgent response. ”

Is this a mark of the growth of our indigenous knowledge economy?

Reblog this post [with Zemanta]
This entry was posted in abuse and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to My first 419 scam mail as Gaeilge

  1. Ciarán says:

    The English translation makes more sense and is better worded than the Irish origional. Usually it is the other way around with translations. Strange.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *